Regulamin uczestnictwa w konferencji
.NET DeveloperDays 2014

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konferencji jest Firma DATA MASTER, reprezentowana przez Macieja Pileckiego.

2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na usługi korzystając z Formularza Zgłoszeniowego pod adresem internetowym http://developerdays.pl/reg/Reg.aspx

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Formularza Zgłoszeniowego uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

4. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:

a) Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem:http://developerdays.pl/reg/Reg.aspx

b) Potwierdzenie przyjęcia Formularza Zamówieniowego przez Organizatora. O przyjęciu bądź nieprzyjęciu formularza Organizator poinformuje Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej.

c) Potwierdzenie zostanie przesłane przez Organizatora łącznie z fakturą proforma w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.

d) Dokonanie płatności przelewem zgodnie z trybem opisanym w pkt. IV Regulaminu.

e) Otrzymanie wpłaty zgodnie z pkt. II.1.d stanowi zawarcie umowy między Organizatorem a Zamawiającym.

III. ZASADY KONFERENCJI.

1. Konferencja .NET DeveloperDays 2014 odbędzie się w dniach 14-16 października 2014 roku we Wrocławiu, w Centrum Konferencyjno-Biznesowym Stadion Wrocław, przy al. Śląska 1.

2. Cena za udział w Konferencji jest podana na stronie internetowej Konferencji lub na formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie Konferencji.

3. O wysokości ceny udziału w Konferencji decyduje data otrzymania płatności przez Organizatora.

4. Termin przesłania Formularza Zgłoszeniowego na Konferencję upływa na 3 dni przed jej rozpoczęciem. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.

5. Prawo udziału w Konferencji przysługuje przedstawicielom Zamawiającego w liczbie wynikającej z wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych. Zamawiający określi te osoby z imienia i nazwiska, nie później niż na 3 (trzy) dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji.

6. Rejestracja będzie prowadzona do dnia 11 października 2014 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji.

7. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja. W szczególności ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator nie gwarantuje indywidualnym uczestnikom możliwości udziału w poszczególnych sesjach.

9. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie, lub osoby oddelegowane przez Zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji, zniszczenia na terenie obiektów, w których odbywa się Konferencja.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Zamawiającego lub osób oddelegowanych przez Zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

11. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.

IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI.

1. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem dokonana na podstawie otrzymanej od organizatora faktury pro forma. Wysokość przedpłaty wynosi 100% opłaty Konferencyjnej wyliczonej na Formularzu Zgłoszeniowym, chyba że strony ustalą inaczej. Opłata za Konferencję powinna zostać uiszczona w terminie wskazanym na fakturze pro forma.

2. W przypadku wypełnienia przez Zamawiającego Formularza Zgłoszeniowego w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji, opłata za Konferencję powinna zostać dokonana przed Konferencją na podstawie otrzymanej faktury pro forma, przy zachowaniu warunku, że posiadanie potwierdzenia dokonania przelewu jest konieczne do wzięcia udziału w Konferencji.

3. Po otrzymaniu płatności Organizator wystawi, w terminie 7 dni, fakturę VAT dla Zamawiającego.

4. Faktury są wysyłane wyłącznie elektronicznie na podany podczas rejestracji adres e-mail. Organizator nie wysyła papierowych wersji faktur drogą pocztową.

5. Podane ceny są cenami netto.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI.

1. Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału Konferencji może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia, przesłanego pocztą elektroniczną na adres: info@developerdays.pl.

2. Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w zgłoszeniu. W takim przypadku dokonana opłata Konferencyjna jest zwracana na podany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.

3. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa na 14 dni przed planowanym terminem Konferencji. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:

a) 50% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji od 13 do 7 dni przed planowanym terminem Konferencji,

b) 100% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji od 6 do dnia rozpoczęcia Konferencji.

4. Zamawiający ma prawo do zamiany Uczestnika Konferencji. W takim przypadku wpłacona opłata Konferencyjna nie jest zwracana.

5. W przypadku niestawienia się Uczestnika na Konferencji, Zamawiający ponosi pełną opłatę za uczestnictwo zgodnie z formularzem rejestracyjnym.

VI. ZMIANY TERMINÓW I WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI.

1. Organizator ma prawo przedłużyć terminy rejestracji, a co za tym idzie – zmienić terminy dokonywania opłat za udział w Konferencji.

2. Organizator ma prawo skrócić rejestrację w przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przewyższa pojemność sal przeznaczonych na konferencję.

3. O ewentualnych zmianach terminów Organizator zobowiązuje się informować na stronie internetowej http://developerdays.pl/

4. Organizator ma prawo zwolnić z opłat rejestracyjnych lub obniżyć opłaty rejestracyjne dla wybranych grup uczestników Konferencji.

VII. ODWOŁANIE KONFERENCJI.

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Konferencji zgodny z jej opisem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Wówczas wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości.

3. Przez zdarzenia losowe Organizator rozumie:

a) powódź,

b) pożar w budynku, w którym ma się odbyć Konferencja,

c) konflikt zbrojny,

d) awaria w budynku, w którym ma się odbyć Konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, grzewczej, klimatyzacyjnej, pożarowej lub innej, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku,

e) zamieszki uliczne,

f) katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia Konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie,

g) inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie Konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników Konferencji w przypadku jej odbycia.

4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu. W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej i z tytułu czynu niedozwolonego, uczestnik może dochodzić odszkodowania w granicach określonych powyżej, wyłącznie na podstawie postanowień niniejszego paragrafu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Dodatkowe informacje i postanowienia znajdujące zastosowanie do Uczestników Konferencji:

a) w wyniku dokonania rejestracji, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji, a postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część takiej umowy.

b) Wszelkie zapytania dotyczące procesu rejestracji należy kierować drogą elektroniczną na adres: info@developerdays.pl